REGULAMIN SKLEPU

Spis treści:

 1. Definicje

 2. Postanowienia ogólne

 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 4. Sposoby i terminy płatności za produkt

 5. Dostawa

 6. Prawo odstąpienia od umowy

 7. Reklamacje

 8. Dane osobowe

 9. Postanowienia końcowe

  1.Definicje:

  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  1.2. SPRZEDAWCA – sklep internetowy www.aminoland.pl Sławomir Miśta, prowadzący działalność pod nazwą AMINOLAND Sławomir Miśta, ul. 3 Maja 21 42-400 Zawiercie, NIP 649-213-62-10

  1.3. KONTO – usługa elektroniczna utworzona przez Klienta poprzez Formularz Rejestracji, zawierająca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym.

  1.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

  1.5. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie sklepu.

  1.6. PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  1.7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  1.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego

  1.9. SKLEP INTERNETOWYsklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.aminoland.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

  1.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

  1.11. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

  1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.

  1.13. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z tej usługi otrzymywanie informacji o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym

  1.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.aminoland.pl jest własnością

Sławomira Miśty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

"AMINOLAND Sławomir Miśta" w Zawierciu przy ul. 3 Maja 21 o numerze

NIP 649-213-62-10; adres poczty elektronicznej:  biuro@aminoland.pl

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Internetowego

2.3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.aminoland.pl 

i skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.
2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z

realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe

przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w

polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie

danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe

przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich

aktualizacji i poprawienia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza

Zamówień w Sklepie Internetowym.

3.2. Cena podana na stronie Produktu podana jest w walucie złotych polskich

(zł/PLN) i zawiera podatki. Do podanej ceny Produktu należy dodać koszt

transportu, który opłacany jest przez Klienta. Klient w trakcie składania

Zamówienia informowany jest o wyborze sposobu płatności i dostawy

Produktu. Te koszty należy dodać do ceny Produktu.

3.3. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane

niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer

domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu

kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu,

sposób płatności.

3.4. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę

Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu do realizacji Zamówienia, nr

zamówienia oraz potwierdzenie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez

Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania

przyczyny.

3.6. Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej

Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu

na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

o której mowa w pkt. 2.3. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo

utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego

Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkt:

1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

nr konta PEKAO S.A.
58 1240 4908 1111 0010 7246 4789

Aminoland,

ul.3 Maja 21

42-400 Zawiercie

3. Płatności elektroniczne - PayU

2. Termin płatności:

1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. DOSTAWA PRODUKTU:

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są

wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Koszty

wysyłki" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia

przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

5.2.1. Przesyłka pocztowa

5.2.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych.

5.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, termin ten jest

liczony od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy

5.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze, termin ten

jest liczony od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do

Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę

w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub

uszkodzenie Produktu,

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia

odpowiedzialności przewoźnika.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.7. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone:

  6.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aminoland.pl

  6.1.2. w formie pisemnej na adres: AMINOLAND ul.3 Maja 21 42-400 Zawiercie

  6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Zwroty/Reklamacje". Konsument może skorzystać ze wzoru formularza lecz nie jest to obowiązkowe.

  6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

  6.4. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić konsumentowi równowartość produktu/produktów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta nr konta bankowego.

  6.5. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Produktu Sprzedawcy w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument może zwrócić Produkt na adres: AMINOLAND ul.3 Maja 21 42-400 Zawiercie

  6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

  6.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: AMINOLAND ul.3 Maja 21, 42-400 Zawiercie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aminoland.pl

7.4. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji,

w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzania

Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo

odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.

7.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie poźniej niż w terminie 14dni. Odpowiedź sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny przez Klienta podany sposób.

7.6. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta, Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres AMINOLAND ul.3 Maja 21, 42-400 Zawiercie

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest: Sławomir Miśta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

Aminoland Sławomir Miśta (adres prowadzenia działalności: ul. 3 Maja 21 42-400

Zawiercie) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, NIP 649-213-62-10, adres poczty elektronicznej: biuro@aminoland.pl

8.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

8.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy

sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia

tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie

internetowej Sklepu internetowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumentach z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.